Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả Hồ Chí Minh Hà Nội
Picture of Full moon
Số lượng vé
400.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm
Picture of [HCM] Special event - Up in the Sky 2
Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!
Số lượng vé
840.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm
Picture of [HCM] Special event - Up in the Sky 3
Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!
Số lượng vé
840.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm
Picture of [HCM] Special event - Up in the Sky 4
Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!
Số lượng vé
840.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm