ALBUM THÁNG 02/2019

 - Khúc giao mùa -

Tipsy Art sẽ chuẩn bị toàn bộ họa phẩm và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện bức tranh bên.

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (01/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/669NUY

 - Tình ca phố -

Tipsy Art sẽ chuẩn bị toàn bộ họa phẩm và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện bức tranh bên.

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Thứ Bảy (16/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ZtLUWF

09:00 Chủ Nhật (17/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/cYn4ab

02:00 Chủ Nhật (17/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/5SJCTA

 - Thương -

Tipsy Art sẽ chuẩn bị toàn bộ họa phẩm và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện bức tranh bên.

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Chủ Nhật (10/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/SNhp6Y

02:00 Chủ Nhật (10/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/RmKgNi

06:00 Thứ Tư (13/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/rXZxQa

06:00 Thứ Sáu (15/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/9wQNEm

02:00 Thứ Bảy (16/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/aEkH1n

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Chủ Nhật (10/02) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/SPEfo9

02:00 Chủ Nhật (10/02) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/mFuBvq

02:00 Chủ Nhật (17/02) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN:

 - Nơi mình dừng chân -

Tipsy Art sẽ chuẩn bị toàn bộ họa phẩm và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện bức tranh bên.

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (21/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/uQaY6M

06:00 Thứ Sáu (22/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/thfjZd

09:00 Thứ Bảy (23/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/qhu2Tq

02:00 Thứ Bảy (23/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/jhU8zn

09:00 Chủ Nhật (24/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/fMbCB9

02:00 Chủ Nhật (24/02) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/8y2aGk

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (24/02) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/ajy3AL

12:00 Thứ Ba (26/02) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/j6PSzP